Welkom bij

Wereldwinkel Amersfoort

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Amersfoort

 RSIN

 8009.29.044.O.01

 Vestigingsadres

 Kamperbinnenpoort 1, 3811 AL Amersfoort

 Telefoonnummer

  033 465 74 28

 E-mail adres

 wwamersfoort@planet.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Amersfoort bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Amersfoort is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Amersfoort vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

De inkomsten van Wereldwinkel Amersfoort bestaan uit de winst op de verkoop van fair trade producten, incidenteel uit subsudie, uit rente van kapitaal en alle overige inkomsten.

Beheer van het vermogen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

Besteding van  het vermogen

Het bestuur is gemachtigd om  maximaal 50% van de netto winst van het voorafgaande boekjaar te bestemmen voor doelen die niet met het beheer van de winkel te maken hebben, maar wel tot doelstelling van de vereniging behoren, mits het voortbestaan van de vereniging daarbij niet in het geding komt.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter: E.L.S Dahmen-van Erkel

Secretaris:

Penningmeester: D. Kamminga

Lid: W. Nieuwland

Lid:

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Amersfoort heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten.

Jaarverslag

Komt in 2014.

 

Financieel jaarverslag Wereldwinkel Amersfoort 2012

Balans per 31-12-2012

Activa   Passiva  
Vaste Activa €     2.196 Eigen vermogen € 175.047
Voorraad €   42.659 Crediteuren €  10.838
Liquide middelen € 141.183 Overige passiva €  11.747
Debiteuren €     2.159    
Overige activa €     9.435    
  € 197.632   € 197.632

 

Staat van baten en lasten 2012  
Omzet exclusief BTW € 191.718
   
Winst op omzet €   61.997
Diverse baten €        613
Totale baten €   62.610
   
Huisvestingskosten €   34.806
Algemene kosten €   16.042
PR kosten €        836
Vrijwilligerskosten €     4.339
Overige kosten €   13.771
Totale kosten €   69.794
   
Verlies over 2012 €     7.184

 

Toelichting

Omzet

De omzetcijfers over 2012 laten een forse daling zien ten opzichte van 2011. De omzet is afgenomen met ruim € 42.000 (exclusief BTW) en dat is een daling van 18%.

Als percentage van de omzet is de winst gelijk gebleven.

 

Kosten

De kosten zijn in 2012 toegenomen t.o.v. 2011 met € 7.808.

Onder giften aan derden, die al zijn gegeven vinden we dit jaar:

€ 2.500 aan Madat Nepal, Haribol voor de bouw van een 2e produktiehal.

€ 500 aan Tahoua voor de promotie van een zonne-energie project.

€ 650 aan Simbolica voor een naaimachine.

€ 175 aan Simbolica voor een 3-daagse cursus en een gereedschapskist voor een zilversmid.

€ 500 aan Lanka Lamai voor het project van de gerecyclede papieren schalen i.p.v. een reiskostenvergoeding vanwege hun bezoek aan onze ledenvergadering.

 

Netto verlies

Onze bruto winst is gedaald met € 12.228. Omdat de kosten zijn gestegen resulteert dit in een

verlies van € 7.184.

 

Het eigen vermogen is afgenomen met het netto verlies van € 7.184.